SÁNG TÁC LƯU VONG (phần 1)

(Bài dưới đây được dịch từ bản audio buổi trò chuyện với các nhà văn Amitava Kumar, Davide Enia và Linda Lê, được dẫn dắt bởi người dẫn chương trình Aurélie Charon (France Culture) trong khuôn khổ chương trình Assises Internationales du Roman tại Lyon, ngày 22.5.2019.]   Hiện diện trong nhiều sáng tác của … Continue reading SÁNG TÁC LƯU VONG (phần 1)

[DỊCH] Xanh dương

Để thấy mầu xanh dương, chúng ta ngắm bầu trời. Trong mắt kẻ trên trời mặt đất xanh dương. Xanh dương bởi tự nó xanh hay bởi nó xa ? Hay bởi niềm luyến tiếc vô ngần. Điều không thể chạm mãi biếc xanh. (Claire Lispector) Sơn Ca chép tay và dịch